ساخت کیو آر

qr code generator.
به سادگی با یک کلیک کیو آر خود را تولید کنید .

تبلیغات اصفهان

Texto

E-mail

Localidade

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

Telefone

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V-card

Evento

PayPal

E-mail para receber pagamentos
USD
USD
%

BitCoin

BTC
Submeter o seu Logotipo ou seleccione uma Marca de Água
Imagem inválida