ساخت کیو آر

qr code generator.
به سادگی با یک کلیک کیو آر خود را تولید کنید .

تبلیغات اصفهان

Testo

E-mail

Posizione

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

Tel.

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V-card

Evento

PayPal

Indirizzo email per la ricezione di pagamenti
USD
USD
%

BitCoin

BTC
Carica la tua immagine o scegli tra quelle presenti
Immagine non valida